Regulamin

Regulamin Uczestnictwa w Aptekarskiej Grupie Wsparcia „Pociąg do Zdrowia”

  1. Organizatorem Aptekarskiej Grupy Wsparcia „Pociąg Do Zdrowia” jest Patria Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Pułaskiego 9.
  2. Uczestnikiem Grupy Wsparcia „Pociąg Do Zdrowia” może być osoba fizyczna lub prawna, prowadząca Aptekę/ki, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która wyraziła chęć przystąpienia do Grupy „Pociąg Do Zdrowia”, poprzez formularz Deklaracji Udziału, współpracuje z Salus International Sp. z o.o. w Katowicach oraz została zaakceptowana przez Organizatora.
  3. Podmiot przystępujący do Grupy, staje się jej Uczestnikiem z chwilą akceptacji Deklaracji Udziału przez Organizatora.
  4. Uczestnik, na podany w Deklaracji Udziału adres e-mail, otrzymuje od Organizatora, potwierdzenie Uczestnictwa w Grupie.
  5. Uczestnik w ramach udziału w Grupie, uzyskuje możliwość skorzystania z oferty podstawowej oraz oferty specjalnej.
  6. Oferta podstawowa, to lista towarów w promocji, wraz z rabatami producenta. Rabat wynikający z oferty podstawowej łączy się z rabatem wynikającym z umowy handlowej Apteki, zawartej z Salus International Sp. z o.o. w Katowicach.
  7. Przy realizacji zamówień z oferty podstawowej, obowiązują rabaty wynikające z umowy handlowej, zawartej pomiędzy apteką a hurtownią Salus International Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.
  8. Aktualna oferta podstawowa, będzie przekazywana aptece, drogą mailową w postaci Informatora Grupy Wsparcia „Pociąg Do Zdrowia”. Oferta, będzie dostępna na stronie internetowej Grupy, u Koordynatora Grupy lub podczas kontaktu na specjalną infolinię dedykowaną uczestnikom Grupy Wsparcia.
  9. Uczestnik Grupy Wsparcia „Pociąg Do Zdrowia”, może złożyć zamówienie na ofertę podstawową, bezpośrednio poprzez koordynatora Grupy, na infolinii dedykowanej uczestnikom Grupy Wsparcia, drogą mailową na adres zamowienia@patria.com.pl lub przez telemarketing hurtowni Salus International Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach,
  10. Oferta specjalna, to lista towarów w promocji, wraz rabatami producenta i rabatem od hurtowni. Na produkty w ofercie specjalnej obowiązuje rabat specjalny. Oferta specjalna jest wyłączona z dalszego rabatowania wynikającego z warunków handlowych apteki, zawartych w umowie handlowej z Salus International Sp. z o.o. w Katowicach.
  11. Aktualna oferta specjalna, będzie przekazywana aptece drogą mailową w postaci Biuletynu Grupy Wsparcia „Pociąg Do Zdrowia”. Oferta będzie dostępna na stronie internetowej Grupy, u Koordynatora Grupy lub podczas kontaktu na specjalną infolinię dedykowaną uczestnikom Grupy Wsparcia.
  12. Uczestnik Grupy „Pociąg Do Zdrowia” może złożyć zamówienie na ofertę specjalną wyłącznie drogą mailową na adres zamowienia@patria.com.pl,
  13. Towary zamówione w ofercie specjalnej nie podlegają zwrotowi.
  14. Dostawy zamówionych towarów realizowane są przez hurtownię Salus International Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.
  15. Przystąpienie i korzystanie z usług Organizatora jest całkowicie bezpłatne dla Uczestnika.
  16. Organizator Programu zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów Regulaminu.
  17. O wszelkich zmianach Regulaminu Uczestnicy zostaną powiadomieni poprzez e-mail oraz na stronie internetowej Grupy.
  18. Regulamin uznaje się za zaakceptowany z chwilą podpisania przez Uczestnika Deklaracji Udziału.
  19. Organizator, zastrzega sobie prawo do zawieszenia bądź zakończenia udziału Uczestnika w Grupie, w każdym momencie bez podania przyczyn, bez możliwości zgłaszania roszczeń ze strony Uczestnika.
  20. Warunkiem uczestnictwa jest otrzymywanie ofert, reklam oraz składanie zamówień drogą elektroniczną

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem jest PATRIA Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice, NIP: 6792742386 REGON: 356582288.

Do czego będą używane Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu nawiązania lub zachowania relacji biznesowych pomiędzy Państwem a PATRIA Sp. z o.o., marketingu bezpośredniego produktów, a także w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, o ile wyrazili Państwo zgodę na ich otrzymywanie.

Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, jest artykuł 6 ust. 1 litera a) (zgoda) lub b) (realizacja umowy lub podjęcie działań przed jej zawarciem na Państwa żądanie) lub f) (prawnie usprawiedliwiony interes) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Prawnie uzasadnionym interesem realizowanych przez PATRIA Sp. z o.o. jest nawiązanie lub utrzymanie z Państwem relacji biznesowych a także marketing bezpośredni swoich produktów.

Czy jest możliwość cofnięcia zgody?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy. Można wyrazić zarówno wszystkie zgody lub niektóre z nich, jak i nie wyrazić żadnej. Cofnięcie zgody jest możliwe na każdym etapie i nie jest to związane z żadnymi negatywnymi konsekwencjami. Cofnięcia zgody można dokonać w dowolny, wybrany sposób (e-mail, telefon, poczta tradycyjna) tak, aby dotarła do wiadomości PATRIA Sp. z o.o.. Przetwarzanie danych przez PATRIA Sp. z o.o. jest legalne od momentu wyrażenia zgody do momentu jej cofnięcia, który to moment jest równoznaczny z dotarciem takiej informacji do PATRIA Sp. z o.o.

Kiedy i komu możemy przekazać Państwa dane?

przypadku wyrażenia zgody, udostępnimy dane osobowe partnerom, z którymi współpracuje PATRIA Sp. z o.o. w celu realizacji umowy. Dane osobowe nie zostaną przekazane państwom trzecim, znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Dane osobowe nie będą wykorzystywane w procesach automatycznego profilowania.

Co mogą Państwo zrobić z przekazanymi nam danymi?

Po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo do żądania od PATRIA Sp. z o.o. dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa oraz uzyskania ich kopii, a także żądania ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Do kiedy Państwa dane osobowe będą przechowywane?

Do czasu wycofania zgody lub, jeśli dane będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego celu administratora – do momentu wniesienia sprzeciwu. W przypadku przetwarzania danych na podstawie umowy, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń, w tym roszczeń podatkowych.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane, które pochodzą bezpośrednio od Państwa (lub zostały przekazane w Państwa imieniu) lub dane osobowe, które zostały zebrane ze źródeł publicznie dostępnych, w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres korespondencyjny. Odbiorcą Pastwa danych osobowych są pracownicy i współpracownicy oraz partnerzy wspomagający Salus International Sp. z o.o. w jego biznesowej działalności.

Jak skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych?

Inspektorem ochrony danych osobowych jest pan Tomasz Cygan. Można się z nim skontaktować telefonicznie pod numerem telefonu: 694429337 lub e-mailowo pod adresem iod@salusint.com.pl.

Gdzie mogą Państwo wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych przez PATRIA Sp. z o.o.?

Przysługuje Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organ nadzorczy).